درباره من


ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻰ در ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ وارد رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﺷﺪ و دﯾﭙﻠﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن1369 دى 9ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻧﯿﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ آﺑﺎده ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻮم ﺧﻮد ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﻰ را از ﺗﻬﺮان و ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ را از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز و ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮى را از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى اﯾﺸﺎن ﺗﻼش، ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﮐﺜﺮ رﺗﺒﻪ ﻫﺎى ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺎﻟﮕﻰ وارد ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮى ﺣﺴﺎﺑﺪارى در ﯾﮑﻰ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﺸﺎن23ﺳﺮاﺳﺮى اﯾﺸﺎن دو رﻗﻤﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎى ﻣﺘﻤﺎدى در ﺣﻮزه ﺣﺮﻓﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬارى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ

تحصیلات

93-97

دﮐﺘﺮى ﺣﺴﺎﺑﺪارى/ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ( روزاﻧﻪ)

91-93

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪارى/ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز (روزاﻧﻪ)

89-91

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺣﺴﺎﺑﺪارى/ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ آﺑﺎده

87-89

ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪارى/ داﻧﺸﮑﺪه ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺗﻬﺮان (اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ)

 


  پیشینه شغلی

  • شهریور 94 تاکنون

   هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

  • اسفند 93 - اسفند 94

   حسابرس داخلی و  مشاور مالی شرکت حسابداری تراز حساب

  • اسفند 95 - اردیبهشت 97

   مدیر مالی شرکت پیمانکاری اکسین حفاران سازه

  • اردیبهشت 97 تاکنون

   مدیر مالی شرکت تولیدی حدید صنعت داران

  • شهریور 95 - اسفند 96

   مدیریت و مدرس آموزشگاه حسابداری اندیشه برتر

  • خرداد95-اسفند96

   مدیر حسابرس داخلی شرکت کشت و صنعت آنا خوزستان (وارد کننده غلات به کشور)

  • تیر 95 - مهر 95

   ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎى ﺗﻤﺎم ﺷﺪه رﺳﺘﻮران / ﻃﺮاﺣﻰ ﻧﺮم اﻓﺰار  رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ  ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎى ﺗﻤﺎم ﺷﺪه PFABC,TDABC,ABC

  • خرداد 96 تاکنون

   مدیریت آموزشگاه مجازی حسابداری به آدرس www.virtualaccounting.ir

  • شهریور 94 تاکنون

   ﺑﺮﮔﺰارى ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد/ در ﺣﻮزه ﻫﺎى ﺣﺴﺎﺑﺪارى ،ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ، ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮏ و ﻏﯿﺮه


  سوابق آموزشی پژوهشی

   
   ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎى ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺟﺎرى و آﺗﻰ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان
  ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ : اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺪارى و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

   

  ﺑﺮرﺳﻰ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎى ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردى: ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان)
  ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ : اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺪارى و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
   
  Published: ASIAN JOURNAL OF RESEARCH IN BANKING AND FINANCE) Investigating impact of ownership structure on growth of firms listed in Tehran Stock Exchange

   

   

  کتب تالیفی

         ﮐﺘﺎب ﻋﺼﺎره ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﻣﻮزﺷﻰ و ﮐﺎرﺑﺮدى (در ﺣﺎل ﻧﮕﺎرش)
      ﮐﺘﺎب ﺣﺴﺎﺑﺪارى وﯾﮋه ﺑﺎزار ﮐﺎر(در ﺣﺎل ﻧﮕﺎرش)

  مهارت های تخصصی

  •    ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت

  •  ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺣﺴﺎﺑﺪارى و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ

  •   ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺣﺴﺎﺑﺪارى و ﻣﺎﻟﻰ

  •   داراى ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﮔﺮوﻫﻰ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرى

  •   ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ و ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ

  •   ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ

  •   ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﻰ، ارزش اﻓﺰوده، اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺗﺤﺮﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ و ﻏﯿﺮه

  • ﻣﺪرس ﮐﻠﯿﻪ دوره ﻫﺎى ﺣﺴﺎﺑﺪارى، ﻣﺎﻟﻰ، ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﻰ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت، ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻏﯿﺮه

  • ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎى ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﺑﻪ روز ﮐﺸﻮرﻫﺎى اروﭘﺎﯾﻰ

  • ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪى، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ

  • ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ

  • ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

  • ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎى ﮐﺎرى ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ

  • ﻣﺘﻌﻬﺪ، اﺧﻼق ﻣﺪار و ﭘﺮ اﻧﺮژى

  • ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﻰ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ

  • ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ داﺧﻠﻰ


  مهارت های نرم افزاری

  • ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﺣﺴﺎﺑﺪارى و ﻣﺎﻟﻰ

  • ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﻰ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻇﺎﯾﻒ

  • ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ وردﭘﺮس و ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﺎﯾﺖ

  • تسلط نسبی بر شبکه

  • ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى آﻓﯿﺲ از ﻗﺒﯿﻞ ورد، اﮐﺴﻞ، ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ، وان ﻧﻮت و ﺗﺎﯾﭗ ده اﻧﮕﺸﺘﻰ

  • ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﮐﺴﻞ و ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﻰ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ آﻣﻮزش اﮐﺴﻞ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ

  • ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻧﻮاع ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى آﻣﺎرى و رﯾﺎﺿﻰ spss و eviews


  اﻓﺘﺨﺎرات

  • کسب رتبه 21 در آزمون سراسری کارشناسی ناپیوسته

  • کسب رتبه 88 کنکور سراسری دکتری

  • کسب رتبه 114کنکور سراسری کاردانی پیوسته

  • کسب رتبه 9 کشوری مسابقات علمی عملی برگزار شده در شهر کرمان

  • ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻰ آﺑﺎده

  • ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ دوم در دوره ﮐﺎرداﻧﻰ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪارى داﻧﺸﮑﺪه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﺗﻬﺮان

  • ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎى دوﻟﺘﻰ و آزاد

  • ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳﺮى ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻠﯿﺪى در ﻋﻠﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪارى

  • پذیرش در مقطع دکتری دانشگاه دولتی(روزانه) در سن 23 سالگی

  • ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪارى اﯾﺮان

  • ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺮان


  Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/mohsensalehinia/public_html/wp-includes/functions.php on line 4212